Plata şi distribuirea obligaţiilor în/din contul unic

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1.        Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1612 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (Monitorul Oficial nr. 544 din 28 iunie 2018).
2.        Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1613 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale (Monitorul Oficial nr. 545 din 28 iunie 2018).

Precizări suplimentare:
1.        OPANAF 1612/2018 – Nomenclator obligaţii plătite în contul unic
–        A fost actualizat Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic.
–        Noul nomenclator intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.
–        Obligaţiile fiscale la bugetul asigurărilor sociale, prevăzute în vechiul nomenclator (OPANAF 531/2016) care nu se mai regăsesc în noul nomenclator (este vorba de contribuţile de asigurări sociale care au fost abrogate: ex. CAS angajator, CASS angajator, şomaj), se plătesc în contul unic (pentru perioadele anterioare, dacă nu au fost plătite) şi se distribuie potrivit prevederilor legale în vigoare.

2.        OPANAF 1613/2018 – Distribuire sume din contul unic

–        Obligaţiile fiscale datorate de contribuabili, aprobate prin OPANAF 1612/2018, se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.
–        Prin excepţie, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.
–        Sumele plătite de către contribuabili în contul unic se distribuie de către organul fiscal central competent, denumit în continuare organ fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu sumele datorate, cu anumite excepţii.
–        Sumele distribuite se împart apoi în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art. 163 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:
a)        pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă;
b)        pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale;
c)        pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b).
–        În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligaţiile fiscale datorate uneia dintre categorii, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporţional cu obligaţiile fiscale datorate.
–        După efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectuează stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură fiscală şi înştiinţează contribuabilul despre modul în care s-a efectuat stingerea cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale, dacă acesta a optat pentru a fi înştiinţat.
–        Au fost aprobate totodată dispoziţii speciale pentru distribuirea sumelor plătite de contribuabilii aflaţi în situaţii speciale:
a)        Contribuabilii care beneficiază de înlesniri la plată.
b)        Contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa.
c)        Contribuabilii care se află în executare silită.
Atasamente:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *