ORDIN nr. 675 din 15 martie 2018privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora

EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2018
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile art. 138 alin. (9) și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 770.269 din 13.03.2018,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1
(1) Se aprobă metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate de organul fiscal cu ocazia verificării situației fiscale personale, precum și procedura de utilizare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Metodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt:
a) metoda sursei și utilizării fondului;
b) metoda fluxurilor de trezorerie;
c) metoda patrimoniului net.


Articolul 2

Direcția generală control venituri persoane fizice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Articolul 3

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.


Articolul 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 din 30 decembrie 2015.


Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 15 martie 2018.
Nr. 675.

ANEXĂ

Continue reading „OPANAF 675/2018 – Metode indirecte de stabilire a veniturilor PF”

PÂNĂ MIERCURI, 3 IANUARIE 2018, INCLUSIV:
-  Depunerea Declaraţiei 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional”, pentru luna noiembrie 2017, de către plătitorii de TVA cu perioada fiscală luna
calendaristică. O.P.A.N.A.F. nr. 3769/2015.

Continue reading „OBLIGAŢII DECLARATIVE ŞI DE PLATĂ CU TERMEN ÎN LUNA IANUARIE 2018”

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee,
având în vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea
vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau
sunt asimilate acestora va fi realizată de către adminstrațiile fiscale centrale
competente, prin înscrierea contribuției asiguratorie pentru muncă.
Ordinul președintelui ANAF care reglementează aceasta situație a fost publicat
în Monitorul Oficial nr. 1027/27.12.2017. Continue reading „ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor”

Firmele care optează pentru plata defalcată a TVA beneficiază de facilități fiscale.

Contribuabilii care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA
în perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor beneficia de o serie de facilități fiscale, printre
care anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale aferente obligațiilor
fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie.
Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească
o serie de condiţii, astfel cum sunt reglementate la art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.
23/2017, respectiv:
a) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie
2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de
30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
b) dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii
comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
c) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între
data de 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
d) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de
31 decembrie 2017;
e) să depună notificarea privind opţiunea de plata defalcată a TVA, la organul fiscal
central, până cel târziu la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
De asemenea, în cazul în care contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA
au în derulare eşalonări la plată, inclusiv pentru TVA, aceştia pot beneficia de anularea la
plată a penalităţilor de întârziere. Această facilitate se acordă numai daca sunt indeplinite
atât condiţiile mai sus prezentate, cât şi celelalte condiţii pentru menţinerea eşalonărilor la
plată. Astfel, în situaţia în care un contribuabili are eşalonare la plată pentru mai multe tipuri
de obligaţii fiscale, inclusiv pentru TVA, dacă respectă conditiile mai sus prezentate, acesta
poate beneficia de anularea la plata a penalităţilor aferente TVA-ului, dar trebuie să-şi
menţină valabilitatea eşalonării la plată pentru celelalte obligatii.
Efectele opțiunii privind plata defalcată a TVA
– amânarea la plată a penalităților de întârziere. În baza notificării depusă pentru
opţiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal va emite şi comunica o decizie de
amanare la plată, în vederea anulării, a penalităţilor de întarziere aferente obligatiilor
fiscale principale reprezentând TVA, prin care se va individualiza cuantumul
penaliţărilor de întârziere ce fac obiectul acestor facilităţi fiscale.
– executarea silită nu începe sau se suspendă pentru penalitățile de întârziere
amânate la plată;

– penalitățile de întârziere amânate la plată nu se sting cu eventualele sume încasate
de organul fiscal central.
Astfel, aceste penalităţi de întârziere vor avea un regim special, pentru a fi protejate
în vederea anulării, în situaţia în care contribuabilii îndeplinesc condiţiile prezentate
anterior.
După efectuarea unei analize privind indeplinirea condiţiilor de către contribuabilii care
au optat pentru plata defalcată, organul fiscal central va emite, după caz, până la data de 31
ianuarie 2018:
o decizie de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale
principale reprezentând TVA – dacă sunt îndeplinite condițiile menționate anterior;
o decizie de repunere în sarcina contribuabililor a penalităţilor de întârziere
amânate la plată – dacă nu sunt îndeplinite condițiile menționate anterior.
Pentru acordarea facilității fiscale, urmează ca în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, să se aprobe
procedura de aplicare a articolului 24 din acest act normativ, prin ordin al ministrului
finanţelor publice, la propunerea preşedintelui ANAF.
Precizăm că, spre deosebire de alte acte normative, Guvernul României a dorit să
reglementeze ca această facilitate să se acorde din oficiu, prin simpla notificare de opţiune a
plăţii defalcate a TVA, nemaifiind necesar a depune contribuabilul o cerere pentru
acordarea facilităţilor fiscale mai sus prezentate. Astfel, contribuabilii care doresc anularea
penalităţilor pe care organul fiscal le-a amanat la plată din oficiu, trebuie sa indeplinească
condiţiile prezentate mai sus, fără a fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal
central.

Exemple practice
Pentru a înţelege mai bine mecanismul de acordare a facilităţilor fiscale de mai sus,
vă prezentăm în cele ce urmează câteva exemple de încadrare în prevederile art. 24 din
Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017:
1. În situaţia în care un contribuabil doreşte să opteze pentru plata defalcată a
TVA, depune o notificare în data de 1 noiembrie 2017 la organul fiscal central care
analizează evidenţa fiscală a acestuia, din oficiu.
Astfel, se poate constata că un contribuabil înregistrează în evidenţa fiscală
următoarele obligaţii fiscale restante:
a) obligaţii fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, în
suma de 1.000 lei;
b) dobanzi aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30
septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal central, în
suma de 300 lei;
c) penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA
restante la 30 septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul
fiscal central, în suma de 200 lei;
d) obligaţii fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată între 1
octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, în suma de 200 lei.
De asemenea, organul fiscale central verifică dacă sunt depuse de către contribuabil
toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

În urma depunerii notificării prin care contribuabilul optează pentru plata defalcată a
TVA, organul fiscal emite decizie de amanare la plată în vederea anulării a penalităţilor de
întarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentând TVA, pentru suma de 200 lei.
Pentru această sumă nu se începe sau se suspendă executarea silită şi nu intră în stingere
cu eventualele sume încasate de organul fiscal central.
Astfel, dacă contribuabilul achită în data de 18 decembrie 2017, suma de 1.500 lei,
reprezentând obligaţiile menţionate la lit. a), b) şi d) prevăzute mai sus, acesta beneficiază
de anularea la plată a sumei de 200 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017. În acest
sens, organul fiscal central emite, până la data de 31 ianuarie 2018, o decizie de anulare a
penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.
Dacă contribuabilul nu achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, obligaţiile
menţionate la lit. a), b) şi d) prevăzute mai sus sau nu are toate declaraţiile fiscale depuse,
penalităţile de întârziere amanate la plată, în suma de 200 lei, se repun în sarcina acestuia.
Este de menţionat faptul că acordarea facilităţii fiscale mai sus prezentate nu este
condiţionată de plata obligaţiilor fiscale existente în evidenţa fiscală, de altă natură decât
TVA.
2. În situaţia în care un contribuabil care are în derulare o eşalonare la plată
acordată potrivit legii, inclusiv pentru TVA, optează pentru plata defalcată a TVA, prin
depunerea, în data de 1 noiembrie 2017, a unei notificări, organul fiscal central analizează
evidenţa fiscală a acestuia, din oficiu.
Astfel, dacă contribuabilul are în derulare la data 30 septembrie 2017 eşalonare la plată
pentru obligaţii fiscale în cuantum de 1500 lei, din care debite TVA – 500 lei, dobanzi TVA
eşalonate la plată – 150 lei şi penalităţi de întârziere amanate la plată aferente TVA – 100
lei, acesta beneficiază de anularea la plata a sumei de 100 lei, reprezentând penalităţi de
întârziere aferente TVA, dacă achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, suma de
650 lei. Însă, celelalte obligaţii fiscale eşalonate la plată rămân de achitat conform graficului
de eşalonare la plată. Dacă din diferite motive, contribuabilul pierde valabilitatea eşalonării
la plată, penalităţile de întârziere aferente TVA, în cuantum de 100 lei, râmân anulate la
plată, întrucât Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 este un cadru legal special, distinct de
prevederile Codului de procedură fiscală, care reprezintă cadrul legal general privind
colectarea creanţelor bugetare.

Sursa: Comunicat ANAF

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649/2017 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Acesta prevede că următoarele declaraţii fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018:

a) 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
d) 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc si câstigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;
e) 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n;
f) 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;
g) 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;
h) 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;
i) 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/t.a;
j) 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal”, cod:14.13.01.02/c.a;
k) 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” cod 14.13.01.02/r;
l) 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” cod 14.13.01.02/f;
m) 710 „Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.

Descarca de aici comunicatul ANAF!

ORDIN Nr. 2326/2017 din 2 august 2017
privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme
electronice de transmitere la distanță
EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 8 august 2017
În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART. 1
Următoarele declarații fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe
site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală:
a) 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
d) 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și
câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;
e) 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari
de venit nerezidenți”, cod 14.13.01.13/v.n;
f) 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților
imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;
g) 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;
h) 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;
i) 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei
pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/t.a;
j) 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele
impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat
conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”,
cod:14.13.01.02/c.a.
k) 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” cod
14.13.01.02/r;
l) 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul
național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” cod 14.13.01.02/f;
m) 710 „Declarație rectificativă”, cod 14.13.01.00/r.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu
declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.
ART. 3
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia
informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale
ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu
București, 2 august 2017.
Nr. 2.326.