700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (OPANAF 3725/2017). Acest formular este destinat exclusiv declarării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a mențiunilor privind vectorul fiscal, începând cu anul 2018. Se completează și se transmite ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligașii fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal. Declarația nu se depune pentru modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și de plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit și pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal.

Continue reading „Declaratia 700 online a fost publicata”

Plafonul cifrei de afaceri de la care firmele trebuie să se înregistreze în scop de TVA crește de la 220.000 de lei la 300.000 de lei, potrivit unor modificări introduse în Codul Fiscal și care urmează să fie aplicate în perioada imediată. Au fost aprobate și norme tranzitorii pentru aplicarea noului plafon din cursul acestui an. România a primit în octombrie acordul Comisiei Europene pentru a crește plafonul de la 220.000 de lei, în prezent, la 300.000 de lei, dar modificarea nu a fost introdusă în legislație suficient de repede pentru a putea fi aplicată de la 1 ianuarie.

Mai jos puteti consulta documentul depus in Parlament.

Continue reading „Creste plafonul pentru înregistrare în scop de TVA”

Termenul de depunere pentru Declaraţia 600 „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”a fost prelungit.e de sănătate”a fost prelungit.
–        Astfel, pentru anul 2018, termenul de depunere al Declaraţiei 600 este 15 aprilie 2018.
–        Iniţial termenul de depunere era 31 ianuarie 2018. Continue reading „Prelungire termen de depunere Declaraţia 600”

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee,
având în vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea
vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau
sunt asimilate acestora va fi realizată de către adminstrațiile fiscale centrale
competente, prin înscrierea contribuției asiguratorie pentru muncă.
Ordinul președintelui ANAF care reglementează aceasta situație a fost publicat
în Monitorul Oficial nr. 1027/27.12.2017. Continue reading „ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor”

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se majorează la 1.900 lei lunar începând cu 1 ianuarie 2018

Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2018.

Documentul aprobat de Guvern stabilește că salariul de bază minim brut pe ţară garantat în platăse majorează la 1.900 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în această sumă nefiind incluse sporuri și alte adaosuri. Continue reading „Salariul minim din 2018 creste la 1.900 lei”

Operatorii economici şi alte entităţi care au optat pentru deschiderea la unităţile
Trezoreriei Statului a conturilor de disponibil destinate încasării şi plăţii defalcate a TVA în
condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, vor aplica Sistemul
naţional de raportare – Forexebug. Continue reading „Firmele care au optat pentru plata defalcată a TVA vor aplica sistemul Forexebug”

Firmele care optează pentru plata defalcată a TVA beneficiază de facilități fiscale.

Contribuabilii care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA
în perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor beneficia de o serie de facilități fiscale, printre
care anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale aferente obligațiilor
fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie.
Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească
o serie de condiţii, astfel cum sunt reglementate la art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.
23/2017, respectiv:
a) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie
2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de
30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
b) dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii
comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
c) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între
data de 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
d) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de
31 decembrie 2017;
e) să depună notificarea privind opţiunea de plata defalcată a TVA, la organul fiscal
central, până cel târziu la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
De asemenea, în cazul în care contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA
au în derulare eşalonări la plată, inclusiv pentru TVA, aceştia pot beneficia de anularea la
plată a penalităţilor de întârziere. Această facilitate se acordă numai daca sunt indeplinite
atât condiţiile mai sus prezentate, cât şi celelalte condiţii pentru menţinerea eşalonărilor la
plată. Astfel, în situaţia în care un contribuabili are eşalonare la plată pentru mai multe tipuri
de obligaţii fiscale, inclusiv pentru TVA, dacă respectă conditiile mai sus prezentate, acesta
poate beneficia de anularea la plata a penalităţilor aferente TVA-ului, dar trebuie să-şi
menţină valabilitatea eşalonării la plată pentru celelalte obligatii.
Efectele opțiunii privind plata defalcată a TVA
– amânarea la plată a penalităților de întârziere. În baza notificării depusă pentru
opţiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal va emite şi comunica o decizie de
amanare la plată, în vederea anulării, a penalităţilor de întarziere aferente obligatiilor
fiscale principale reprezentând TVA, prin care se va individualiza cuantumul
penaliţărilor de întârziere ce fac obiectul acestor facilităţi fiscale.
– executarea silită nu începe sau se suspendă pentru penalitățile de întârziere
amânate la plată;

– penalitățile de întârziere amânate la plată nu se sting cu eventualele sume încasate
de organul fiscal central.
Astfel, aceste penalităţi de întârziere vor avea un regim special, pentru a fi protejate
în vederea anulării, în situaţia în care contribuabilii îndeplinesc condiţiile prezentate
anterior.
După efectuarea unei analize privind indeplinirea condiţiilor de către contribuabilii care
au optat pentru plata defalcată, organul fiscal central va emite, după caz, până la data de 31
ianuarie 2018:
o decizie de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale
principale reprezentând TVA – dacă sunt îndeplinite condițiile menționate anterior;
o decizie de repunere în sarcina contribuabililor a penalităţilor de întârziere
amânate la plată – dacă nu sunt îndeplinite condițiile menționate anterior.
Pentru acordarea facilității fiscale, urmează ca în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, să se aprobe
procedura de aplicare a articolului 24 din acest act normativ, prin ordin al ministrului
finanţelor publice, la propunerea preşedintelui ANAF.
Precizăm că, spre deosebire de alte acte normative, Guvernul României a dorit să
reglementeze ca această facilitate să se acorde din oficiu, prin simpla notificare de opţiune a
plăţii defalcate a TVA, nemaifiind necesar a depune contribuabilul o cerere pentru
acordarea facilităţilor fiscale mai sus prezentate. Astfel, contribuabilii care doresc anularea
penalităţilor pe care organul fiscal le-a amanat la plată din oficiu, trebuie sa indeplinească
condiţiile prezentate mai sus, fără a fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal
central.

Exemple practice
Pentru a înţelege mai bine mecanismul de acordare a facilităţilor fiscale de mai sus,
vă prezentăm în cele ce urmează câteva exemple de încadrare în prevederile art. 24 din
Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017:
1. În situaţia în care un contribuabil doreşte să opteze pentru plata defalcată a
TVA, depune o notificare în data de 1 noiembrie 2017 la organul fiscal central care
analizează evidenţa fiscală a acestuia, din oficiu.
Astfel, se poate constata că un contribuabil înregistrează în evidenţa fiscală
următoarele obligaţii fiscale restante:
a) obligaţii fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017, în
suma de 1.000 lei;
b) dobanzi aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30
septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul fiscal central, în
suma de 300 lei;
c) penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA
restante la 30 septembrie 2017, stabilite prin decizii comunicate de organul
fiscal central, în suma de 200 lei;
d) obligaţii fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată între 1
octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, în suma de 200 lei.
De asemenea, organul fiscale central verifică dacă sunt depuse de către contribuabil
toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

În urma depunerii notificării prin care contribuabilul optează pentru plata defalcată a
TVA, organul fiscal emite decizie de amanare la plată în vederea anulării a penalităţilor de
întarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentând TVA, pentru suma de 200 lei.
Pentru această sumă nu se începe sau se suspendă executarea silită şi nu intră în stingere
cu eventualele sume încasate de organul fiscal central.
Astfel, dacă contribuabilul achită în data de 18 decembrie 2017, suma de 1.500 lei,
reprezentând obligaţiile menţionate la lit. a), b) şi d) prevăzute mai sus, acesta beneficiază
de anularea la plată a sumei de 200 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA restante la 30 septembrie 2017. În acest
sens, organul fiscal central emite, până la data de 31 ianuarie 2018, o decizie de anulare a
penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.
Dacă contribuabilul nu achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, obligaţiile
menţionate la lit. a), b) şi d) prevăzute mai sus sau nu are toate declaraţiile fiscale depuse,
penalităţile de întârziere amanate la plată, în suma de 200 lei, se repun în sarcina acestuia.
Este de menţionat faptul că acordarea facilităţii fiscale mai sus prezentate nu este
condiţionată de plata obligaţiilor fiscale existente în evidenţa fiscală, de altă natură decât
TVA.
2. În situaţia în care un contribuabil care are în derulare o eşalonare la plată
acordată potrivit legii, inclusiv pentru TVA, optează pentru plata defalcată a TVA, prin
depunerea, în data de 1 noiembrie 2017, a unei notificări, organul fiscal central analizează
evidenţa fiscală a acestuia, din oficiu.
Astfel, dacă contribuabilul are în derulare la data 30 septembrie 2017 eşalonare la plată
pentru obligaţii fiscale în cuantum de 1500 lei, din care debite TVA – 500 lei, dobanzi TVA
eşalonate la plată – 150 lei şi penalităţi de întârziere amanate la plată aferente TVA – 100
lei, acesta beneficiază de anularea la plata a sumei de 100 lei, reprezentând penalităţi de
întârziere aferente TVA, dacă achită până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, suma de
650 lei. Însă, celelalte obligaţii fiscale eşalonate la plată rămân de achitat conform graficului
de eşalonare la plată. Dacă din diferite motive, contribuabilul pierde valabilitatea eşalonării
la plată, penalităţile de întârziere aferente TVA, în cuantum de 100 lei, râmân anulate la
plată, întrucât Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 este un cadru legal special, distinct de
prevederile Codului de procedură fiscală, care reprezintă cadrul legal general privind
colectarea creanţelor bugetare.

Sursa: Comunicat ANAF