ORDIN nr. 2.568 din 19 octombrie 2010

ORDIN nr. 2.568 din 19 octombrie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii
EMITENT
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010

Având în vedere prevederile art. 83 şi ale art. 228 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/împuternicit pentru semnarea declaraţiilor fiscale de către mai mulţi contribuabili.”
2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
“(4) Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevăzută la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008, cu modificările şi completările ulterioare, va fi însoţită de următoarele documente:
– documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
– documentul, în original şi în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
– documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
(5) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru documentele prezentate în original şi în copie organul fiscal va păstra copia documentelor, după verificarea conformităţii cu originalul.
(6) La primirea documentelor, organul fiscal procedează după cum urmează:
a) prelucrează cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150) şi verifică, în evidenţa fiscală, datele de identificare a contribuabilului menţionate în cerere;
b) verifică dacă datele de identificare a titularului certificatului calificat, înscrise în documentul de identitate prezentat, corespund cu cele existente în registrul contribuabililor. În cazul constatării unor neconcordanţe între datele verificate, organul fiscal va efectua actualizarea datelor din registrul contribuabililor, potrivit documentului de identitate al titularului certificatului calificat.
(7) Unitatea fiscală teritorială organizează o evidenţă separată care să asigure păstrarea, administrarea şi utilizarea informaţiilor din documentele primite conform alin. (4).”

Articolul II

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar
Bucureşti, 19 octombrie 2010.
Nr. 2.568.
——

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *