ORDIN nr. 2.520 din 27 septembrie 2010 (*actualizat*)

ORDIN nr. 2.520 din 27 septembrie 2010 (*actualizat*)
privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii
(actualizat până la data de 21 octombrie 2010*)
EMITENT
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 octombrie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ până la data de 21 octombrie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010.
Având în vedere prevederile art. 83 şi ale art. 228 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1

(1) Contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, definiţi conform reglementărilor în vigoare, precum şi sediile secundare ale acestora au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional:
a) 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 102 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40;
c) 710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r;
d) 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
e) 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02;
f) 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02/s;
g) 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
h) 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05;
i) 390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare”, cod 14.13.01.02/r.
(2) Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1), pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, ca metodă alternativă de declarare.
(3) Declaraţiile fiscale prevăzute la alin. (1) se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 2

(1) Semnarea declaraţiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
(2) Înregistrarea titularilor certificatelor calificate în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi pentru semnarea declaraţiilor fiscale se efectuează pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform dispoziţiilor cap. III din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/împuternicit pentru semnarea declaraţiilor fiscale de către mai mulţi contribuabili.
———-
Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.
(4) Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevăzută la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008
, cu modificările şi completările ulterioare, va fi însoţită de următoarele documente:
– documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
– documentul, în original şi în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
– documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
———
Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.
(5) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru documentele prezentate în original şi în copie organul fiscal va păstra copia documentelor, după verificarea conformităţii cu originalul.
———
Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.
(6) La primirea documentelor, organul fiscal procedează după cum urmează:
a) prelucrează cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150) şi verifică, în evidenţa fiscală, datele de identificare a contribuabilului menţionate în cerere;
b) verifică dacă datele de identificare a titularului certificatului calificat, înscrise în documentul de identitate prezentat, corespund cu cele existente în registrul contribuabililor. În cazul constatării unor neconcordanţe între datele verificate, organul fiscal va efectua actualizarea datelor din registrul contribuabililor, potrivit documentului de identitate al titularului certificatului calificat.
———
Alin. (6) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.
(7) Unitatea fiscală teritorială organizează o evidenţă separată care să asigure păstrarea, administrarea şi utilizarea informaţiilor din documentele primite conform alin. (4).
——–
Alin. (7) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.568 din 19 octombrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010.

Articolul 3

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010.

Articolul 4

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar
Bucureşti, 27 septembrie 2010.
Nr. 2.520.
——-

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *