ORDIN nr. 847 din 30 aprilie 2009

ORDIN nr. 847 din 30 aprilie 2009
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
EMITENT
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2009

Având în vedere prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 28 martie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. – (1) Următoarele declaraţii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:
a) 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;
b) 102 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale», cod 14.13.01.40;
c) 103 «Declaraţie privind accizele», cod 14.13.01.03/a;
d) 710 «Declaraţie rectificativă», cod 14.13.01.00/r;
e) 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;
f) 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată», cod 14.13.01.02;
g) 301 «Decont special de taxă pe valoarea adăugată», cod 14.13.01.02/s;
h) 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;
i) 130 «Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă», cod 14.13.01.05;
j) 200 «Declaraţie privind veniturile realizate», cod 14.13.01.13.”
2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 7. – (1) Pentru utilizarea serviciului «Depunere declaraţii on-line» existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către persoanele prevăzute la art. 6, în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi, desemnaţi de către contribuabili pentru semnarea declaraţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), se vor efectua următoarele operaţiuni:
a) înregistrarea persoanei care deţine certificat digital calificat, ca utilizator al serviciului «Depunere declaraţii on-line», prin transmiterea, în format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line»;
b) depunerea formularului 150 «Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat», existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line».”
3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
“(1^1) În cazul utilizării serviciului «Depunere declaraţii on-line» pentru depunerea declaraţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. j) de către contribuabilii persoane fizice care semnează în nume propriu declaraţia, se va efectua operaţiunea prevăzută la alin. (1) lit. a).”
4. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
“(4^1) Persoanele fizice care deţin certificat digital calificat şi au obţinut dreptul de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line» în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi, pentru semnarea declaraţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i), pot utiliza metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pentru Declaraţia privind veniturile realizate, semnată în nume propriu, fără a mai fi necesară efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1).
(4^2) Persoanele fizice care au obţinut dreptul de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line» pentru Declaraţia privind veniturile realizate, în situaţia prevăzută la alin. (1^1), şi doresc utilizarea acestui serviciu şi pentru formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i) vor depune formularul 150 «Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat», în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line».”
5. La articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (4), articolul 7 alineatul (3) şi articolul 8 alineatul (3), sintagma “direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau, după caz, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal” se înlocuieşte cu sintagma “organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului”.
6. Formularul 150 “Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” din anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.
7. Formularul 151 “Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului depunere declaraţii on-line” din anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.

Articolul II

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul III

(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Articolul IV

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul V

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureşti, 30 aprilie 2009.
Nr. 847.

Anexa 1
───────
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 858/2008)
─────────────────────────────────────
150
(SIGLA)
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI
CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare fiscală │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Denumire/Nume,Prenume │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresa │ │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ DREPTUL DE
UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAŢII ON-LINE, PE BAZA
CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│CNP/NIF │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Nume, Prenume │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Adresă e-mail │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Număr Certificat Digital │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Autoritate de Certificare Emitentă │ │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Data: ┌───────────┐
│ │ Semnătura şi ştampila
└───────────┘ ┌───────────────────────┐
Nume, Prenume ┌───────────────────────┐ │ │
│ │ └───────────────────────┘
└───────────────────────┘
Funcţia: ┌───────────────────────┐
│ │
└───────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─────────┐ ┌────────┐ │
│ Nr. înregistrare: │ │ Data:│ │ │
│Loc rezervat organului └─────────┘ └────────┘ │
│fiscal │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Numar de operator de date cu caracter personal – 1067

Anexa 2
───────
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 858/2008)
─────────────────────────────────────
151
(SIGLA)
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

CERERE PENTRU REVOCAREA DREPTULUI DE
UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAŢII
ON-LINE

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare fiscală │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Denumire/Nume,Prenume │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Adresa │ │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE SOLICITĂ REVOCAREA DREPTULUI DE
UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAŢII ON-LINE
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│CNP/NIF │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Nume, Prenume │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Adresă e-mail │ │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

C. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ REVOCAREA
DREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAŢII ON-LINE*)

________
*) Se completează numai în cazul în care revocarea dreptului de utilizare
se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept
a fost obţinut.

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│CNP/NIF │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Nume, Prenume │ │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Data: ┌───────────┐
│ │ Semnătura şi ştampila
└───────────┘ ┌───────────────────────┐
Nume, Prenume ┌───────────────────────┐ │ │
│ │ └───────────────────────┘
└───────────────────────┘
Funcţia: ┌───────────────────────┐
│ │
└───────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─────────┐ ┌────────┐ │
│ Nr. înregistrare: │ │ Data:│ │ │
│Loc rezervat organului └─────────┘ └────────┘ │
│fiscal │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Numar de operator de date cu caracter personal – 1067
_________

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *