OUG 114/2018 – DIVERSE MODIFICĂRI FISCALE

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114 din 38 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018)

Precizări suplimentare:

PROGRAMUL „STAŢIUNI BALNEARE”
–        Se înfiinţează Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, denumit în continuare “Programul staţiuni balneare”, finanţat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului,  prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP)
–        Beneficiarii Programului staţiuni balneare sunt unităţile administrativ teritoriale (UAT) şi societăţile, înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990.
–        Finanţarea din Programul staţiuni balneare se face în proporţie de 50% din cheltuielile eligibile şi se acordă sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, până la maxim 200.000 euro.
PROGRAMUL ”GROWTH – INVESTIM ÎN COPII, INVESTIM ÎN VIITOR”
–        Program guvernamental având ca obiect susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de grădiniţe olimpice cu profil sportiv.
–        Beneficiarii sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale.
–        Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile (până la 500.000 euro), cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor olimpice cu profil sportiv.
EVALUARE FUNCŢIONARI PUBLICI
–        Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2018 se realizează în perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 martie 2019.
NOUĂ TAXĂ PENTRU JOCURILE DE NOROC

Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar.
(2) Taxa menţionată la alin. (1) se calculează, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.

RESTITUIRE TAXE AUTO
–        Restituirea taxelor auto se va face astfel:
a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2019;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE ZILIERI
–        O persoana nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
–        Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.
–        Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.
MODIFICARE COD FISCAL
                IMPOZIT PE VENIT
–        A fost introdusă o nouă scutire pentru plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru  care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)        angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul de construcţii sau de producere a materialelor de construcţii (sunt menţionate expres codurile CAEN);
b)        angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
c)        veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice  pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar, inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă;
–        A fost reglementat faptul că indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice reprezintă avantaje asimilate salariilor.
–        S-a stabilit că nu există obligaţia depunerii declaraţiei unice – capitolul I „Date privind veniturile realizate” de către persoanele fizice care au obţinut venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi nu s-a optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real,  iar la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente.
–        Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 februarie a anului următor, declaraţii anuale de venit, conform modelului stabilit  prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii aferent asociaţilor.
–        Bonificaţia de 5% pentru depunerea on-line a declaraţiei unice în anul 2018 şi plata integrală a impozitului până la data de 15 martie 2019 de care beneficiază persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care nu există obligaţia completării şi depunerii declaraţiei unice – capitolul I „Date privind veniturile realizate”, până la termenul legal de depunere, se acordă de către organul fiscal. Procedura de acordare a bonificaţiei se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
CAS – PENSIE
–        În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi  în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art 60 pct. 5, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit.a) se reduce  cu cota de 3,75%.
CASS – SĂNĂTATE
–        Persoanele fizice pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi  în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, vor fi exceptate de la plata CASS.
–        La stabilirea plafonului în funcţie de care se decide dacă se datorează sau nu CASS de către persoanele care obţin venituri în afara celor din salarii, a fost reglementat faptul că în cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate,  iar  în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite şi încasate începând cu anul 2018.
CAM – CONTRIBUŢIA ASIGURĂTORIE PENTRU MUNCĂ
–        În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, cota CAM se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în cazul angajatorilor care desfăşoară activităţi  în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art 60 pct. 5.
ACCIZE
–        A fost stabilit un nou nivel al accizelor pentru tutunul prelucrat – ţigarete.
MODIFICARE COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ
–        Au fost introduse prevederi cu privire la accesul organului fiscal central la informaţii privind combaterea spălării banilor.
–        S-au adus modificări la condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată, precum şi la posibilitatea modificării deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării.
INSTITUIREA TAXEI PE ACTIVELE FINANCIARE

Instituţiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare, denumită taxa pe active, în situaţia în care media trimestrială ROBOR depăşeşte pragul de 2%, denumit prag de referinţă.
Prin instituţie bancară se înţelege instituţiile de credit, persoane juridice române, definite astfel potrivit legii de organizare şi funcţionare, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit ale persoanelor juridice străine.
Taxa pe active se datorează trimestrial.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *