OBLIGAŢII DECLARATIVE ŞI DE PLATĂ CU TERMEN ÎN LUNA IANUARIE 2018

PÂNĂ MIERCURI, 3 IANUARIE 2018, INCLUSIV:
-  Depunerea Declaraţiei 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional”, pentru luna noiembrie 2017, de către plătitorii de TVA cu perioada fiscală luna
calendaristică. O.P.A.N.A.F. nr. 3769/2015.


PÂNĂ MARŢI, 9 IANUARIE 2018, INCLUSIV:
-  Depunerea Declaraţiei 092 „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca
perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”, de către
plătitorii de TVA care au în anul 2018 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi care au efectuat o
achiziţie intracomunitară de bunuri în luna decembrie 2017 (pentru schimbarea perioadei fiscale din
trimestru în lună, începând cu luna ianuarie 2018); Reglementare: art. 322 alin. (8) din Codul fiscal
(Legea 227/2015).
PÂNĂ MIERCURI, 10 IANUARIE 2017, INCLUSIV:
 – Depunerea Declaraţiei 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice,
asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, de către persoanele juridice, care au obligaţia să se
înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (220.000 lei). Reglementare:
art. 310 alin. (6) din noul Cod fiscal (Legea 227/2015);
 – Depunerea Declaraţiei 020 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru
persoane fizice române, de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca
plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (220.000 lei). Reglementare: art. 310 alin.
(6) din noul Cod fiscal (Legea 227/2015);
 – Depunerea Declaraţiei 070 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru
persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii
libere, de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de
scutire (220.000 lei). Reglementare: art. 310 alin. (6) din noul Cod fiscal (Legea 227/2015);
 – Declaraţiile 010, 020 şi 070 se depun şi de persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu
perioadă fiscală luna calendaristică sau trimestrul calendaristic, care solicită, prin opţiune, scoaterea din
evidenţa plătitorilor de TVA şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu au depăşit plafonul de
scutire de 220.000 în cursul anului calendaristic precedent (2016) şi nu au depăşit plafonul de scutire în
anul în curs (2017), până la data depunerii declaraţiei. Reglementare: art. 310 alin. (7) din noul Cod fiscal
(Legea 227/2015);

 • Depunerea Declaraţiei 087 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru
  agricultori” de către persoanele fizice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015,
  care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. OPANAF 3698/2016.
  PÂNĂ LUNI, 15 IANUARIE 2018, INCLUSIV:
  - Depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 010, pentru schimbarea perioadei fiscale, obligatorie,
  conform legii, începând cu luna ianuarie 2018, de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate
  salariilor care au obligaţia declarării şi plăţii lunare a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale cuprinse
  în D112; [articol 88 alineat (1) Cod de procedură fiscală]
   – Depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 010/070 de către persoanele impozabile care, în anul
  fiscal 2017, au avut obligaţii declarative lunare la TVA, dar au realizat în cursul anului 2017 o cifră de
  afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere de până la 100.000 de euro şi care nu au
  efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 2017, în vederea înregistrării în vectorul fiscal, pentru
  anul fiscal 2017, a obligaţiei declarative trimestriale; [articol 322 Cod fiscal şi art. 88 alineat (1) Cod de
  procedură fiscală]
  - Depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 010/070 de către persoanele impozabile care, în anul
  fiscal 2017, au avut obligaţii declarative trimestriale la TVA, dar au realizat în cursul anului 2017 o cifră
  de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere de peste 100.000 de euro inclusiv, în
  vederea înregistrării în vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2018, a obligaţiei declarative lunare; [articol 322
  Cod fiscal şi art. 88 alineat (1) Cod de procedură fiscală]
  PÂNĂ LUNI, 22 IANUARIE 2018, INCLUSIV:
   Depunerea declaraţiei 089 „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei
  prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” – Persoanele înregistrate în scopuri de TVA,
  conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obţinut licenţă de
  furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie şi care au activitate principală revânzarea
  energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. Reglementare:
  OPANAF 3628/2015.
  PÂNĂ JOI, 25 IANUARIE 2017, INCLUSIV:
   Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2018 şi a modului de determinare a acesteia de
  către persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în
  totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent. Reglementare: art. 300 (9) din noul
  Cod fiscal (Legea 227/2015);
   Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei
  speciale aprobate anterior de către persoanele impozabile cu regim mixt, care, în situaţii speciale, solicită
  MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale. Reglementare: art. 300 (16) din noul Cod fiscal (Legea
  227/2015);
   Depunerea Declaraţiei 094 „Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile
  pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii
  intracomunitare de bunuri în anul precedent”; OPANAF nr. 631/2016.
   Depunerea Declaraţiei 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la
  încasare” pentru:
   IEŞIREA DIN SISTEM, de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 316 din noul

Cod fiscal şi care se află înscrise în ,,Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA
la încasare, a căror perioadă fiscală este luna/trimestrul şi care au depăşit cifra de afaceri de
2.250.000 lei în luna decembrie 2017 / trimestrul IV 2017, în vederea ieşirii din sistemul TVA la
încasare începând cu 1 februarie 2018 (cei cu perioadă lunară) sau cu 1 aprilie 2018 (cei cu
perioadă trimestrială). Reglementare: OPANAF nr. 1503/2016;
 INTRAREA ÎN SISTEM, de către persoanele impozabile care doresc, prin opţiune, să aplice
sistemul de TVA la încasare. Condiţia este ca plafonul de 2.250.000 lei să nu fi fost depăşit în
2017 şi 2018 (până la data depunerii) şi în 2017 să nu se fi aplicat sistemul TVA la încasare,
 Depunerea Declaraţiei 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cu termen
lunar/trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2017 / trimestrului IV 2017
şi plata acestor obligaţii. Atenţie! Nu se declară impozitul pe profit pentru trimestrul IV de contribuabilii
care nu au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate. Reglementare:
O.P.A.N.A.F. nr. 1950/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 Depunerea Declaraţiei 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate cu termen lunar/trimestrial, pentru
obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2017 / trimestrului IV 2017 şi plata acestor
obligaţii. Reglementare: O.M.F.P. 1045/2012;
 Depunerea Declaraţiei 208 „Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” de către notarii publici care au obligaţia calculării,
încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
efectuate în semestrul II al anului 2017. Reglementare: OMFP nr. 1022/2016.
 Depunerea Declaraţiei 224 „Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate
obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice
române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România” – pentru
obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2017. Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 3622/2015;
 Depunerea Declaraţiei 300 „Decontul de taxă pe valoarea adăugată”, cu termen lunar/trimestrial,
pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2017 / trimestrului IV 2017 şi plata acestora.
Reglementare: art. 323 din noul Cod fiscal (Legea 227/2015); OPANAF nr. 588/2016; Atenţie! Decontul
se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310
alin. (7) din noul Cod Fiscal până la 10 decembrie 2017;
 Depunerea Declaraţiei 301 „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”, de către contribuabilii
înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 317 din noul Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii
intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt
considerate noi conform noului Cod fiscal, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii
intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii
neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de
transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 324 din noul Cod fiscal (Legea 227/2015);
O.P.A.N.A.F. nr. 592/2016;
 Depunerea Declaraţiei 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea
adăugată”, depune de către:
· persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de
succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este
înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în
scopuri de TVA ca urmare a transferului;

locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.
310 alin. (7) din Codul fiscal;
· persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art.
316 alin. (11) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform
reglementărilor legale din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.
Reglementare: art. 324 din noul Cod Fiscal; OPANAF nr. 793/2016;
 Depunerea Declaraţiei 311 „Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153,
alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal”, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în
scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi
plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau
de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA. Reglementare:
O.P.A.N.A.F. nr. 795/2016;
 Depunerea Declaraţiei 390 VIES „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările
intracomunitare” pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie
2017. Reglementare: OPANAF nr. 591/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 Declararea şi plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite în anul 2017, dar care nu
au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor persoane fizice până la sfârşitul anului 2017. Reglementare: art.
97 (7 din Codul fiscal).
PÂNĂ MARŢI, 30 IANUARIE 2018, INCLUSIV:
 Depunerea Declaraţiei 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional”, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie 2017 de către
plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară. Reglementare: OPANAF nr. 3.769/2015;
PÂNĂ MIERCURI, 31 IANUARIE 2018, INCLUSIV:
 Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat, Formular 220, pentru schimbarea, PRIN OPŢIUNE, în
condiţiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă
de venit sau invers) de către:
– contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, şi care
doresc, prin opţiune, să treacă la impunere în sistem real. Reglementare: art. 71 (3) din noul Cod fiscal.
– contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi în sistem real şi care doresc, prin
opţiune, să treacă la impunere la normă de venit. Reglementare: art. 71 (3) din noul Cod fiscal.
– contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem forfetar, şi
doresc să treacă la impunere în sistem real. Reglementare: art. 71 (3) din noul Cod fiscal.
– contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse
în sistem forfetar, şi doresc să treacă la impunere în sistem real.
 Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat, Formular 220, de către contribuabilii persoane fizice
pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior (2015)
au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceştia au
obligaţia determinării venitului net anual în sistem real începând cu 2018. Reglementare art. 69 (9) din

Codul fiscal.
 Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a
impozitului pe profit, Formular 012, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei
prevăzuţi la art. 41 alin. (4) şi (5), care doresc să schimbe sistemul de declarare şi plată. Reglementare:
art. 41 alin. (3) din noul Cod fiscal şi O.P.A.N.A.F. 726/2016.
 Depunerea Declaraţiei 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice,
asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, de către persoanele juridice care optează, conform
prevederilor legale, să schimbe perioada fiscală de depunere a Declaraţiei 112 “Declaraţia privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate” în anul 2017 faţă de anul 2016 (de la trimestru la lună sau de la lună la trimestru în situaţia în
care s-a optat anterior invers).
 Depunerea Declaraţiei 600 „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de
asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” de către persoanele fizice obligate să plătească contribuţii
sociale în anul 2018. Declaraţia se depune, în condiţiile legii, şi de către persoanele fizice care optează să
plătească contribuţii sociale.
În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale (CAS):
Persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale, potrivit prevederilor
at.150, care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit prevăzute la
art.148 alin.(2) din Codul fiscal, datorează contribuția de asigurări sociale dacă îndeplinesc următoarele
condiții, după caz:
a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art.68, exclusiv cheltuielile
reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului,
este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului
pentru care se stabilește contribuția;
b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1) este cel puțin egal cu nivelul salariului de
bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care își încep activitatea sau nivelul salariului de bază
minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul
celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea
venitului net annual potrivit regulilor prevăzute la art.68;
c) valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul
lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, este cel puțin egală
cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se
stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse
pe bază de norme de venit;
d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii
deductibile prevăzute la art.70, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin
egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se
stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art.72 și 73.
În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS):
Persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de
asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor at.154, datorează contribuția dacă realizează venituri anuale

cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri,
din următoarele categorii:
a) venituri din activități independente;
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal
sau Legii nr.170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art.125 din Codul fiscal;
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
d) venituri din investiții;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
f) venituri din alte surse.
Precizare importantă: Obligaţiile declarative şi de plată prezentate în acest calendar fiscal se
referă la cele mai frecvente sarcini fiscale întâlnite în practica fiscală şi a contribuabililor, având un
caracter orientativ. Prin urmare, materialul nu are caracter exhaustiv cu privire la problematica
declarării fiscale, plăţii sau diverselor alte notificări impuse de legislaţie, putând exista, în funcţie de
situaţia concretă a fiecărui contribuabil, şi alte sarcini fiscale ale acestuia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *