Legislatie Nationala Utila

  • Legi
  • Ordonanţe
  • Hotărâri
  • Ordine
  • Decizii

Legi

ReadSpeaker Legea nr. 26/1990 – Republicată, privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări

ReadSpeaker Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, Titlul V – Cartea I, privind grupurile de interes economic, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 566/2004  Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor

ReadSpeaker Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

ReadSpeaker Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

ReadSpeaker Legea nr. 120/2015 – privind stimularea investitorilor individuali-business angels

ReadSpeaker Legea nr. 152/2015 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

ReadSpeaker Legea nr. 182/2016 – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

ReadSpeaker Legea nr. 1/2017 – privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanţe

ReadSpeaker O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare

ReadSpeaker O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare

ReadSpeaker O.U.G. nr. 52/2008 – modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului

ReadSpeaker O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

ReadSpeaker O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

ReadSpeaker O.U.G. nr. 6/2011 – pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți, cu modificările ulterioare

ReadSpeaker O.U.G. nr. 2/2012 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile

ReadSpeaker O.U.G. nr. 28/2014 potrivit art. III din O.U.G. nr. 28/2014, art. 33 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, în sensul că, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, cu excepția activităților prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) și g), care se acordă gratuit

 

Hotărâri

ReadSpeaker H.G. nr. 885/1995, republicată, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale, republicată

ReadSpeaker H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie

ReadSpeaker H.G. nr. 1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker H.G. nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

ReadSpeaker HG nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2, cu modificările ulterioare

ReadSpeaker HG nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

ReadSpeaker HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

ReadSpeaker HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020

 

Ordine

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 3117/C/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului extrasului de registru şi certificatului constatator

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare, cu modificările şi completările ulterioare

ReadSpeaker Ordinul ministrului nr. 520/C/2007 privind aprobarea tarifelor de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a actelor de procedură emise de administratorii şi lichidatorii judiciari

ReadSpeaker Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1494/C/2008 privind încasarea de către oficiile registrului comerţului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competenţa de soluţionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comerţului

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei şi libertătilor nr. 1355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 492/C/2012 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

ReadSpeaker Ordinul ministrului justiţiei nr. 1082/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

ReadSpeaker Ordin ministrului justiției nr. 1339/C/2016 pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

ReadSpeaker Ordin ministrului justiției nr. 2207/C/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.082/C/2014

ReadSpeaker Ordin ministrului justiției nr. 1876/C/2017 pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european – EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului

ReadSpeaker Ordin ministrului justiției nr. 1877/C/2017 privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi

ReadSpeaker Ordin ministrului justiției nr. 1878/C/2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă

 

Decizii

ReadSpeaker Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 10/2006 asupra recursului în interesul legii privind aplicarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *