Justificarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri începând cu data de 01 ianuarie 2020.

Justificarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri începând cu data de 01 ianuarie 2020. Aplicarea regulamentului UE nr. 1912/2018 privind documentele ce atestă justificarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare

Articol scris de Adrian Benta

Începând cu 01 ianuarie 2020 se va utiliza o nouă procedură fiscală de justificare a scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri. Acest lucru este generat de intrarea în vigoare a regulamentului UE nr. 1912/2018 ce modifică regulamentul UE nr. 282/2011 pentru aplicarea directivei nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA.
Obiectul analizei noastre este justificarea scutirii de TVA – documentele justificative pentru o livrare intracomunitară scutită de TVA. Nu se pune în discuție scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite de TVA prevăzută de art. 138 din directiva nr. 112/2006 cu transpunere în legislația națională la art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, ci vom analiza modul și documentele prin care se acordă scutirea de TVA la livrări intracomunitare de bunuri efectuate de persoane înregistrate în scopuri de TVA în România.
Prin bunuri înțelegem bunuri uzuale cum ar fi mobila, materiale de construcții sau alimente si nu vom dezvolta analiza cu privire la lucrări intracomunitare de produse accizabile sau mijloace de transport noi.
Speța este: Societatea Exemplul Național din România SRL este persoană juridică română înregistrată în scopuri de TVA în România – poate să fie și o persoană fizică ce desfășoară activități independente înregistrată în scopuri de TVA. aceasta efectuează o livrare intracomunitară de bunuri către societatea Roma Latină SRL, persoană juridică înregistrată în scopuri de TVA în Italia. Ambele companii dețin coduri valide de înregistrare în scopuri de TVA. Transportul bunurilor începe din România, este unul rutier, iar descărcarea bunurilor se realizează pe teritoriul Italiei. Transportul bunurilor este efectuat de societatea Transportatorul SRL, persoană juridică Română – poate să fie și un transportator extern. Nici una dintre societăți nu este afiliată unei alte societăți.
Începând cu 01 ianuarie 2020 noua procedură a scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri presupune ca beneficiarul din celălalt stat membru să dețină un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA, iar persoana ce efectuează livrarea intracomunitară de bunuri trebuie să dețină un set de minim 3 documente pe lângă factura corect întocmită. Aceste documente sunt:
1. Primul document este o declarație a beneficiarului că a primit respectivele bunuri. Un model al acestei declarații îl atașăm și noi în acest material;
2. Al doilea document este un document ce atestă transportul bunurilor, cum ar fi:
– CMR semnat;
– scrisoare de trăsură semnată, un conosament;
– factură de transport aerian sau o factură de transport a bunurilor.
Notă: pot fi prezentate drept două documente justificative pe lângă declarația beneficiarului oricare două documente dintre acestea enumerate;
3. Al treilea document justificativ, pe lângă declarația beneficiarului și un document ce atestă transportul este unul din următoarele:
– poliță de asigurare a transportului bunului;
– documente bancare care atestă plata transportului;
– documente eliberate de o autoritate publică ce atestă sosirea bunurilor în statul membru de destinație;
– documente eliberate de un notariat care atestă sosirea în statul de destinație;
– chitanță eliberată de un atrepozit ce atestă sosirea bunurilor în statul de destinație.
Exemplul 1: societatea din speța noastră va putea să justifice scutirea de TVA având în vedere următoarele documente:
1. Factura corect întocmită pe care se menționează codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului din celălalt stat membru;
2. Declarația beneficiarului ce atestă primirea bunurilor;
3. Documentul de transport rutier CMR semnat;
4. Factura ce atestă transportul.
Exemplul 2: societatea din speța noastră justifică scutirea de TVA cu următoarele documente:
1. Factura corect întocmită pe care se menționează codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului din celălalt stat membru;
2. Declarația beneficiarului ce atestă primirea bunurilor;
3. Factura ce atestă transportul;
4. Declarație notarială dată de beneficiar cu privire la recepția bunurilor.
Exemplul 3: societatea din speța noastră justifică scutirea de TVA cu următoarele documente:
1. Factura corect întocmită pe care se menționează codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului din celălalt stat membru;
2. Declarația beneficiarului ce atestă primirea bunurilor;
3. Factura ce atestă transportul;
4. Dovada plății bancare a transportului.
Care sunt elementele minime ale declarației beneficiarului privind recepția bunurilor – model de declarație?
Elementele minime ale declarației beneficiarului sunt:
1. Data emiterii;
2. Statul de destinație al bunurilor;
3. Numele și adresa cumpărătorului;
4. Cantitatea și natura bunurilor;
5. Data și locul de sosire al bunurilor:
6. Identitatea persoanelor care acceptă bunurile;
7. În cazul în care se livrează intracomunitar mijloace de transport se menționează numărul de identificare al mijlocului de transport.
Model de declarație dat de beneficiarul unei livrări intracomunitare:
Declarație privind primirea bunurilor
Data: 10.01.2020
Furnizorul bunurilor Statul de expeditie: Exemplul Național din România SRL din România
Factura însoțitoare a bunurilor: F01RO din 10.01.2020
Statul de destinație al bunurilor: Italia
Numele și adresa cumpărătorului: Roma Latină SRL – Str. Columna lui Traian nr. 1, Roma
Cantitatea și natura bunurilor: 1 tonă – nuci de cocos
Data și locul de sosire al bunurilor: 10.01.2020
Identitatea persoanelor care acceptă bunurile: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Semnătura:
Declaration on receipt of goods
Date: 10.01.2020
Goods Supplier: National example of Romania SRL
Accompanying goods invoice: F01RO from 10.01.2020
State of destination of goods: Italy
Name and address of the purchaser: Roma Latin SRL – Trajan’s Columna Str. 1, Rome
Quantity and nature of goods: 1 tonne – coconuts
Date and place of arrival of the goods: 10.01.2020
Identity of persons who accept goods: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Signature:
Foarte important: Declaratia beneficiarului trebuie sa fie primita de furnizor pana in data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea!
Să analizăm chiar regulamentul UE nr. 1912/2020 în baza căruia am efectuat prezenta analiză:
„Secțiunea 2A
Scutiri pentru operațiunile intracomunitare
(articolele 138-142 din Directiva 2006/112/CE)
Articolul 45a
(1) În scopul aplicării scutirilor prevăzute la articolul 138 din Directiva 2006/112/CE, se prezumă că bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru către o destinație aflată în afara teritoriului său, dar în interiorul Comunității, în oricare dintre următoarele cazuri:
(a) vânzătorul indică faptul că bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de o parte terță în numele său și vânzătorul fie se află în posesia a cel puțin două dovezi care nu sunt contradictorii dintre cele menționate la alineatul (3) litera (a), emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător, fie se află în posesia unei singure dovezi menționate la alineatul (3) litera (a) împreună cu o singură dovadă care nu este contradictorie menționată la alineatul (3) litera (b) care confirmă expedierea sau transportul, emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător;
(b) vânzătorul se află în posesia următoarelor:
(i)
o declarație scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de către o terță parte în numele cumpărătorului și care menționează statul membru de destinație a bunurilor; această declarație scrisă precizează data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, precum și cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și, în cazul livrării de mijloace de transport, numărul de identificare al mijlocului de transport și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului; și
(ii)
cel puțin două dovezi care nu sunt contradictorii menționate la alineatul (3) litera (a), emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător, sau o singură dovadă dintre cele menționate la alineatul (3) litera (a) împreună cu o singură dovadă care nu este contradictorie menționată la alineatul (3) litera (b) care confirmă expedierea sau transportul, care sunt emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător.
Cumpărătorul furnizează vânzătorului declarația scrisă menționată la litera (b) punctul (i) până cel târziu în a zecea zi a lunii următoare livrării.
(2) O autoritate fiscală poate respinge o prezumție care a fost efectuată în conformitate cu alineatul (1).
(3) În sensul alineatului (1), următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a expedierii sau a transportului:
(a) documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, o factură de transport aerian de mărfuri sau o factură de la transportatorul bunurilor;
(b) următoarele documente:
(i)o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor;
(ii) documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație;
(iii)o chitanță eliberată de un antrepozitar în statul membru de destinație care să ateste depozitarea bunurilor în respectivul stat membru.”
Alte aspect de reținut:
– la data prezentei analize, autoritățile fiscale din România nu au publicat în Monitorul Oficial vreo procedură aplicabilă de la 01 ianuarie 2020 cu privire la scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri ce vor fi efectuate după data de 01.01.2020. Știm că se lucrează la o astfel de procedură, iar după publicarea în Monitorul Oficial trebuie să ținem cont și de aceasta;
– dacă suntem în situația de a efectua achiziții intracomunitare de bunuri de la furnizori din alte state membre, aceștia ne vor solicita declarația cu privire la recepția bunurilor sau alte documente în funcție de procedurile adoptate în statul lor de rezidență fiscala,
– nerespectarea procedurii justificative da dreptul autoritatii fiscale sa colecteze TVA,
– într-o altă analiză, după ce se mai clarifică poziția autorităților fiscal vom analiza și situația justificării scutirii de TVA când furnizorul beneficiarul sau transportatorul sunt persoane impozabile afiliate.
13.12.2019
Consultant fiscal
Auditor Financiar
PS. 2 Materialul poate fi utilizat la liber, fara drepturi de autor sau redevente!
sursa: https://www.facebook.com/groups/taxadvisors.ro/permalink/2205122293114616/

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *