Ghid inregistrare contracte de inchiriere la ANAF

ÎNREGISTRAREA LA ORGANUL FISCAL A
CONTRACTELOR DE LOCAŢIUNE

Contractele de locaţiune* încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin depunerea:

<<<Descarca de aici model contract de inchiriere>>>

Cererii de înregistrare a contractelor de locaţiune, însoţită de o copie a contractului de locaţiune cu înscrierea menţiunii „conform cu originalul”
de către locator şi semnarea acestuia. >>> Descarca de aici cererea

DEPUNEREA CERERII:

Cererea, însoţită de copia contractului de locaţiune, se depune la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. >>> Descarca de aici cererea

<<< Ghid procedura de inregistrare in Spatiul privat virtual >>>

Organul fiscal central competent este:
– organul fiscal central în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii;
– organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locaţiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune:

Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.
Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii la organul fiscal sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

Registrul contractelor de locaţiune

Organul fiscal organizează evidenţa contractelor de locaţiune în Registrul contractelor de locaţiune care se conduce informatizat.
Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

*Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. (articolul 1777 din Codul civil)

BAZA LEGALĂ:
– Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 342 alin. (1) şi (4);
– Ordinul ANAF 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”.

Descarca PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *