OUG 13/2021 – MODIFICARE COD FISCAL ȘI LEGEA CONTABILITĂȚII

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991 (Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021)

Precizări suplimentare:

CODUL FISCAL
Impozitul pe profit
•        A fost eliminată prevederea referitoare la nedeductibilitatea cheltuielilor efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II (inclusiv Turcia) din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (a rămas restricția doar pentru statele incluse în anexa I și doar în situația în care tranzacțiile nu au un scop economic).
•        Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II (inclusiv Turcia), reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021.
Impozitul pe venit
•        Neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale a contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora acordate  de angajator, în măsura în care valoarea  totală a acestora, într-un an fiscal, pentru fiecare salariat, nu depăşeşte nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.
•        În anul 2021 termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale (D204), prevăzută la art. 107 alin. (5) și art. 125 alin. (4) este până la data de 15 aprilie 2021, inclusiv (anterior era sfârșitul lunii februarie).
TVA
•        Ridicarea plafonului cifrei de afaceri până la care se poate aplica sistemul TVA la încasare, de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.
•        Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care au depășit în cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 lei, dar nu au depășit plafonul de 4.500.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
LEGEA CONTABILITĂȚII
•        Completarea prevederilor legii contabilității sub aspectul ariei de aplicabilitate a acesteia, prin menționarea expresă a persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
•        Reformularea prevederilor cu privire la entitățile pentru care reglementările contabile sunt emise de către BNR, în condițiile în care există unele categorii de entități care nu sunt prevăzute expres de legea contabilității. Au fost completate, în mod corespunzător, categoriile de persoane juridice de interes public obligate, potrivit legii, să auditeze situațiile financiare anuale.
•        Reformularea, pentru claritate, a prevederilor referitoare la situațiile în care poate interveni reorganizarea persoanei juridice, caz în care se impune întocmirea de situații financiare.
•        Introducerea unor prevederi prin care se stabilesc categoriile de informații care au caracter public, precum și condițiile în care informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanțelor pot fi transmise de minister în baza unor protocoale de colaborare.
•        Completarea prevederilor legii cu aspecte referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul unor contravenții.  

Descarca PDF
Descarca PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *