Ordinul nr. 627/2018

Ordinul nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz,
respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele
metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999
privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională
de Administrare Fiscală

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 19 martie 2018.
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. III alin.
(2) din Hotărârea Guvernului nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 479/2003,
având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, precum și avizul conform
al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 70.523 din 7.03.2018,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1. –
Se aprobă procedura de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit.
a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele
metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. –
Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală
antifraudă fiscală, Centrul național pentru informații financiare, direcțiile generale regionale ale
finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile
subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Agenției
Naționale de Administrare
Fiscală,
Mirela Călugăreanu
București, 8 martie 2018.
Nr. 627.

 

completările ulterioare.
Art. 2. –
(1) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 1, fișierele XML prevăzute în secțiunea II.3 sau
secțiunea II.1, II.2 sau II.4, după caz, respectiv cele prevăzute în secțiunile II.5-II.8, precum și fișierul
registru prevăzut în secțiunea II.12 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din
Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML
a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de
URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și
monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, semnate folosind
certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, sunt exportate de pe aparatul de marcat
electronic fiscal pe un mediu de stocare extern.
(2) Prin intermediul programului de asistență pus la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, fișierele prevăzute la alin. (1) sunt validate și atașate unui fișier PDF. Fișierul
PDF cu XML atașat, semnat cu certificat digital calificat, se comunică organului fiscal prin mijloace
electronice de transmitere la distanță.
(3) Fișierele prevăzute la alin. (1) se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până
cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat
electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute la art. 1.
(4) Prin perioadă de raportare se înțelege luna calendaristică.
Art. 3. –
(1) În situația în care există aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, prin excepție de la
prevederile art. 1 și 2, utilizatorii au obligația de a informa organul fiscal prin completarea și
transmiterea “Declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”, al cărei model
este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2) Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înțelege aparatele de marcat electronice
fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre
datele prevăzute la art. 1.
(3) Anexa este disponibilă în format editabil pe pagina de internet a Agenției Naționale de
Administrare Fiscală.
3
(4) “Declarația privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” se completează cu ajutorul
programului de asistență pus la dispoziția utilizatorilor pe portalul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală.
(5) Declarația prevăzută la alin. (1) se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță,
până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat
electronice fiscale nu au fost utilizate.
Art. 4. –
În cazul în care, după depunerea declarației prevăzute la art. 3 alin. (1), utilizatorul constată existența
unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declarație completată cu datele
care necesită modificarea și/sau datele care nu au fost declarate.
Art. 5. –
Pentru transmiterea fișierelor prevăzute la art. 2 alin. (1) și/sau, după caz, a declarației prevăzute la art.
3 alin. (1), utilizatorul ori împuternicitul acestuia trebuie să dețină un certificat calificat eliberat în
condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
ANEXĂ la procedură
Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate
Perioada de raportare
luna an
Perioada de raportare se înscrie cu cifre arabe.
I. Date de identificare a utilizatorului aparatelor de marcat electronice fiscale
Denumirea
Cod de identificare fiscală
II. Date de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale neutilizate în perioada de raportare
Nr.
crt.
Numărul unic de identificare a aparatului de
marcat electronic fiscal
Se completează pentru toate aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate în perioada de raportare.
Subsemnatul (numele și prenumele), . . . . . . . . . ., în calitate de împuternicit legal al . . . . . . . . . .,
declar, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații1, că datele din această declarație sunt corecte
și complete.
1 Art. 326 privind falsul în declarații, din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 din
Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau unei unități în care aceasta își
desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe,
se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

 

Descarca ordinul in format PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.