Obligaţiile legale ale persoanelor juridice si fizice din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor

Obligaţiile legale ale persoanelor juridice si fizice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare

Art. 8 – Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele persoane fizice sau juridice:

a)instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;

b)instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine;

c)administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private;

d)cazinourile;

e)auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă;

f)notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g)furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f);

h)persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare;

i)agenţii imobiliari;

j)asociaţiile şi fundaţiile;

k)alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

I.Obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate:

Art. 14 – (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate.

(11)*) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a) – d), g) – j), precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, şi vor stabili politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi.

(2)Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (11) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.

(3)Dispoziţiile alin. (1), (11) şi (2) nu sunt aplicabile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8 lit. k).

(4)Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele şi

filialele lor situate în state terţe asupra politicilor şi procedurilor stabilite potrivit alin.

(11). In conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (1) din HG. nr 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism ,, persoanele prevăzute la art. 8 lit.

a)– d), g) – j), precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) din Legea nr. 656/2002 vor desemna printr-un act intern, întocmit potrivit anexei care face parte din prezentul regulament, una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea Legii nr. 656/2002 şi a prezentului regulament, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate.

Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor poştale, cu confirmare de primire,,

Anexă

Denumirea persoanei juridice: ………….

Codul unic de înregistrare …………….

Numărul de înregistrare la oficiul

registrului comerţului ………………..

Sediul social ………………………..

Telefon/fax ………………………….

Către,

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Persoana

juridică …………………………………

,

reprezentată

de

…………………………………………………..

,

având ca

obiect (administrator / director

/

preşedinte – nume,

prenume, CNP)

principal

de activitate

…………………………..,

în

conformitate cu (denumire şi cod CAEN) prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările

ulterioare, împuterniceşte pe ……………………..

, posesor / posesori

(numele şi prenumele

uneia sau mai multor persoane)

al/ai CI seria … nr. ………….,

CNP ………………….

, în

relaţia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, având responsabilităţi în aplicarea actului normativ menţionat mai sus.

Pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoana/persoanele desemnată/desemnate în relaţia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor va/vor avea următoarele responsabilităţi:

………………………………………. ………………………………………………………………….

L.S. Semnătură ………..

NOTĂ:

un exemplar se transmite la sediul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

un exemplar se păstrează la sediul emitentului.

II. Obligaţiile de a raporta:

Art. 3 – (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informaţiile primite şi va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea sesizării.

[……]

(6)Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

(7)Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

Art. 4 – (1) Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoştinţă că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacţia se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacţia efectuată, precizând şi motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art. 3.

(2)Persoanele prevăzute la art. 8, care constată că o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauză, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism.

Art. 15 – Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) şi persoanele prevăzute la art. 8 vor întocmi pentru fiecare tranzacţie suspectă un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.

III.Obligaţiile de a aplica măsurile-standard si masurile suplimentare de cunoaştere a clientelei:

Art. 9 – (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii:

a)la stabilirea unei relaţii de afaceri;

b)la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele;

c)când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite în prezenta lege şi de valoarea operaţiunii;

d)dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare deja deţinute despre client;

e)la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

(2)Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3)Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor acestei legi şi în cazul activităţilor externalizate ori al celor desfăşurate prin agenţi.

(4)Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta cel puţin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele şi filialele acestora situate în state terţe.

Art. 91) – Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei tuturor clienţilor noi, precum şi, cât mai curând posibil, în funcţie de risc, în cazul clienţilor existenţi.

Art. 92) – (1) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor deschide şi nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător.

(2)În aplicarea prevederilor art. 91, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile- standard de cunoaştere a clientelei tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil şi oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel.

Art. 12) – Persoanele prevăzute la art. 8 pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii:

a)în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în aşa fel încât să depăşească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei;

b)în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;

c)în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege;

d)în cazul în care clientul este o instituţie de credit sau financiară, în înţelesul art. 8, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori, după caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe similare cu cele prevăzute de prezenta lege şi le supraveghează referitor la aplicarea acestora;

e)în alte cazuri şi condiţii, referitoare la clienţi, operaţiuni sau produse, care prezintă risc scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 121) – (1) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică, în plus faţă de măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism:

a)în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor;

b)în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu aparţin Spaţiului Economic European;

c)în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori într-un stat terţ.

(2)Persoanele prevăzute la art. 8 aplică măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.

IV. Obligaţiile de a păstra copii de pe documente ca dovadă de identitate, sau referinţe de identitate ale clienţilor si înregistrările tuturor operaţiunilor financiare:

Art. 13 – (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligaţia identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referinţe de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul.

(2)Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidenţele secundare sau operative şi înregistrările tuturor operaţiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operaţiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiţie.

V. Obligaţia de a răspunde la cererile de date si informaţii ale Oficiului:

Art. 5 alin. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor transmite Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

VI. Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală.

Art. 22 – (1) Constituie contravenţie următoarele fapte:

a)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) şi (7) şi la art. 4;

b)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. (1), art. 13 – 15 şi la 17.

(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice.

(31) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a)confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b)suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c)retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d)blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e)anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f)închiderea unităţii.

(4)Contravenţiile se constată şi sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de reprezentanţii împuterniciţi, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, potrivit legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de autorităţile de supraveghere, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de respectivele autorităţi.

(41) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), pe lângă sancţiunile contravenţionale se pot aplica de către autorităţile de supraveghere şi măsuri sancţionatorii specifice, potrivit competenţei acestora.

(5)Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.