Lucrari necesare a fi efectuate in cazul societatilor comerciale care se dizolva prin lichidare

1. Hotararea AGA/decizia asociatului unic de dizolvare prin lichidare a societatii
2. Monitorul oficial in care s-a publicat hot. AGA de dizolvare prin lichidare
3. Inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. (art. 7(1) din legea nr. 82/1991, republicata)
4. La deschiderea procedurii de lichidare, societatile comerciale intrate in lichidare intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului finantelor Publice, situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de lichidare. Aceste situatii financiare reprezinta situatii financiare cu scop special, fiind destinate operatiunii de lichidare a societatilor. Aceste situatii financiare au aceleasi componenta cu situatiile financiare anuale si se intocmesc cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe portalul ANAF/Descarcare declaratii/Situatii financiare anuale.raportari anuale cod S1039. Situatiile financiare cod S1039 sunt de fapt un capac (o fila) la care se anexeaza situatiile financiare intocmite in format Word (bilant, contul de profit si pierdere, etc) si hotararea AGA de aprobare a acestora.
Intocmirea situatiilor financiare cu o zi inainte de publicarea in monitorul oficial a horararii AGA de dizolvare, consideradu-se ca lichidarea a inceput la data publicarii in monitorul oficial a hotararii AGA de dizolvare prin lichidare. Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. (art. 27 (9) din Legea nr. 82/1991, republicata).
5. Valorificarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (vânzarea imobilizărilor şi a stocurilor, încasarea creanţelor, a investiţiilor financiare pe termen scurt etc.); In situatia in care entitatea se afla in procedura de lichidare, pretul marfuilor poate fi redus in conditiile OG nr. 99/2000. Scaderea de pret se poate face si sub pretul de achizitie fiind permisa in conditiile dispozitilor art. 16, lit. “a” si “f”, raportat la art. 18, lit. “a” si la art. 19 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

6. Achitarea datoriilor societăţii către bugetul de stat, către bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi.
7. Partajul capitalului propriu (activului net) al societăţii, rezultat din lichidarea acesteia, se efectuează în funcţie de:
a) prevederile statutului şi/sau ale contractului de societate;
b) hotărârea adunării generale a acţionarilor, consemnată în registrul şedinţelor adunării generale a acţionarilor;
c) cota de participare la capitalul social.
8. Partajul constă în împărţirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, între acţionarii societăţii.

9. Operatiunile de la pct. 3-8 sunt prevazute de dispozitiile cap II – Dizolvarea cu lichidare… din Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, aprobate prin OMFP nr. 897 din 3 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Reflectarea (inregistrarea) in evidenta contabila a operatiunilor economice efectuate si mentionate la pct. 3, 5-8 de mai sus, potrivit monografiilor contabile mentionate in Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, aprobate prin OMFP nr. 897 din 3 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. Pe perioada lichidarii societatile comerciale aflate in lichidare depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, o raportare contabila anuala care se intocmeste cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe portalul ANAF/ Declaratii electronice/Descarcare declaratii/Situatii financiare anuale.raportari annual cod S1004. Termen depunere: 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic (art. 36, alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
Situatiile financiare cod S1004 sunt de fapt un capac (o fila) la care se anexeaza situatiile financiare intocmite in format Word (bilant, contul de profit si pierdere, etc) si hotararea AGA de aprobare a acestora.

12. La finalizarea operatiunilor de lichidare se vor intocmi situatii financiare. Potrivit dispozitiilor art. 27 (9) din Legea nr. 82/1991, republicata, “perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa”
In vederea radierii, dupa terminarea lichidarii, se intocmeste situatia financiar cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe portalul ANAF/Declaraii electronice/Descarcare declaratii/Situatii financiare anuale.raportari anuale cod S1039. Aceasta situatie financiara se depune si la unitatile teritoriale ale Ministerului finantelor Publice, odata cu depunerea la oficiul registrului comertului. In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii (actionarii) vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, pe baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare. (art. 260, alin. (6), art. 263, alin. 1, (1^1), art. 268, alin. (1), (2) din Legea nr. 31/1990 si anexa 1, pct. 9 din Normele… aprobate prin OMFP nr. 897/2015. Situatiile financiare S1039 sunt un capac (o pagina) la care se anexeaza situatiile financiare intocmite in format Word (bilant de lichidare avand toate conturile cu sold zero)

Potrivit instructiunilor de completare existente pe portalul ANAF, formularul S1039: Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare. Potrivit art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceste situatii se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Potrivit art. 263 si 268 din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, după terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situaţia financiară. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale generat prin programul de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Componentele şi structura situaţiilor financiare anuale sunt cele prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

Potrivit instructiunilor de completare existente pe portalul ANAF, formularul S1039: Raportări contabile anuale la 31 decembrie întocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, respectiv: – entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilităţii; – persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii; – subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40).

Loading

1 Comment

 • Legat de dizolvarea si lichidarea voluntara a unei microintreprideri,cu asociat unic,fara numire lichidator, decizia de dizolvare cu lichidare simultana este din 09.04.2021,am urmatoarele nelamuriri:
  1.Din cele citite pe net, reiese ca nu se mai depune formularul S 1039 la ANAF,cu prima bifa,intocmit la data certificatului de mentiuni primit de la ONRC,bilant prevazut de art.28 si 36 din L.82/1991 prcum si de pct.5 din Anexa 1 din OMFP nr.897/2015.
  De ce nu se mai face ?Nu stiu,n-am gasit baza legala pentru nedepunere.
  2.Bilantul cu solduri 0 pe col. 2 are coloana 1 completat cu datele din bilantul la 31.12.2020 col.2.
  Soldurile conturilor din balanta la 31.12.2020 difera de soldurile din balanta contabila intocmita la data cerificatului de mentiuni de la ONRC (14.04.2021)
  In aceasta situatie ce solduri de lichidat trebuie trecute in raportul de lichidare ?
  Va multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *