LEGE Nr. 275/2017 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

LEGE Nr. 275/2017 din 27 decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1036 din 28 decembrie 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA, adoptată
în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele
modificări şi completări:
1. La articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) cont de TVA – contul dedicat încasării şi plăţii TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2).”
2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 2
(1) Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea şi plata TVA, şi
instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea
TVA, care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepţia celor a căror executare
silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de
15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de
lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie
2018;
b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante
conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la
scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul
de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000
de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;
c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă.
(2) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot opta pentru plata defalcată a TVA.
Persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA notifică organul fiscal competent în
acest sens.
(3) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din
punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform
prevederilor art. 275 sau 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele
prevăzute la alin. (1) şi (2). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operaţiuni:
a) operaţiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin.
(2) – (6) sau art. 331 din Codul fiscal;
b) operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310 – 315 şi art. 315^1 din Codul fiscal.
(4) Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în valută.
(5) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) şi (2) aplică mecanismul plăţii
defalcate a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor
care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/documente emise conform art. 319 din Codul fiscal
şi avansurile încasate începând cu această dată.
(6) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) lit. c) care intră sub incidenţa
legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017,
au obligaţia să notifice organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA, până la data de 1
a lunii următoare celei în care au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
(7) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează Registrul persoanelor care aplică
plata defalcată a TVA. În registru se înscriu următoarele informaţii: denumirea/numele şi
prenumele persoanei impozabile/instituţiei publice, codul de înregistrare în scopuri de TVA
conform art. 316 din Codul fiscal, data înscrierii în registru, modul de aplicare a mecanismului plăţii
defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau opţional. Registrul este public şi se afişează pe site-ul
ANAF.
(8) Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (6) în Registrul persoanelor care aplică plata
defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile lucrătoare
de la data depunerii notificării. Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în Registrul
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, astfel:
a) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), începând cu 1 martie 2018;
b) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare
celei în care s-a împlinit termenul prevăzut la alin. (1) lit. b).
(9) Organul fiscal competent înscrie din oficiu în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a
TVA persoanele care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017,
precum şi persoanele care nu au depus notificarea prevăzută la alin. (6). Înscrierea în Registrul
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se efectuează astfel:
a) cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) la
data de 31 decembrie 2017;
b) cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că persoana impozabilă
înregistrată în scopuri de TVA se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi nu a depus notificarea
menţionată la alin. (6).
(10) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA
la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscrişi în Registrul
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute
la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din
Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.
(11) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii
defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal
competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către
organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.
(12) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a
TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, dacă nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei
notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică
obligatoriu plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.
(13) Persoanele prevăzute la alin. (10) – (12) nu mai aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA
începând cu data radierii din registru.”
3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 3
(1) Persoanele impozabile, cu excepţia instituţiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA, au
obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de
TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile şi persoanele nestabilite în
România din punctul de vedere al TVA şi care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se
înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligaţia să plătească
contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul distinct deschis de
furnizor/prestator, conform art. 2 alin. (1) şi (2).
(3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care aplică
mecanismul plăţii defalcate a TVA au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor
de bunuri şi servicii din contul de TVA, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1).
(4) Pentru determinarea TVA care se plăteşte în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul
plăţii parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum şi în cazul plăţii unui
avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea
procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x
100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise
operaţiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligaţi
să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operaţiunile supuse regimului normal de taxare, în
ordinea descrescătoare a cotelor.
Prin excepţie, în cazul în care contractul/clientul menţionează că suma va fi alocată unei anumite
părţi din factură, beneficiarul va aloca în acest sens suma plătită.
(5) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică:
a) în situaţia în care plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor/prestator;
b) în situaţia în care plata se efectuează în natură;
c) în situaţia în care plata se efectuează prin compensare;
d) în situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi art. 15 alin. (5);
e) în cazul finanţării acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare prin
preluarea creanţelor.”
4. La articolul 5, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.
5. La articolul 5, alineatele (5) – (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condiţiile prevăzute de prezentul articol, automat de către
instituţiile de credit pentru clienţii acestora care sunt înregistraţi în scopuri de TVA conform art.
316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării
imediate a contului, a condiţiilor de utilizare şi a costurilor aferente. Clienţii au dreptul ca, ulterior
primirii comunicării de la instituţia de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunţarea
unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la comunicare. Deschiderea
conturilor se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul articol.
(6) Instituţiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor de TVA potrivit alin.
(5) nu pot percepe niciun cost clienţilor care nu îşi exprimă opţiunea în perioada de 90 de zile
lucrătoare de la comunicare sau celor care au denunţat unilateral deschiderea contului, cu condiţia
ca aceştia să nu fi efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi prin contul respectiv.
(7) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (6), instituţiile de credit închid automat conturile de TVA care au
fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile lucrătoare de la comunicare.”
6. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
7. La articolul 7, alineatul (1) se abrogă.
8. La articolul 8, litera h) se abrogă.
9. La articolul 9 alineatul (1), literele a), b), j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) TVA achitată furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa
aferentă avansurilor;
b) TVA achitată la bugetul de stat;
………………………………………………………………..
j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont
conform art. 2 alin. (1) şi (2) şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;
………………………………………………………………..
l) alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al
preşedintelui ANAF;”.
10. La articolul 9 alineatul (1), litera m) se abrogă.
11. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 10
(1) Instituţiile publice au obligaţia să efectueze plata TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii,
direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz.
Instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) au obligaţia de a transfera integral sumele
încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă
avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidenţiază sumele aferente
bunurilor/serviciilor facturate.”
12. Articolul 12 se abrogă.
13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 13
Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal, prevăzute la art. (2) alin. (1) şi (2) au obligaţia să comunice contul de TVA beneficiarilor
prevăzuţi la art. 3 alin. (1).”
14. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 15
(1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în
termen de 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:
a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 3
alin. (1). Opţional poate fi virată în contul de TVA şi TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de
către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1);
c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplică
plata defalcată a TVA şi încasate după această dată.
(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute
la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în
termen de 30 de zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de
servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar
efectuate într-o zi. În cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), TVA aferentă contravalorii livrărilor de
bunuri/prestărilor de servicii încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în
termen de 30 zile lucrătoare de la încasare.
(3) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în
termen de 30 de zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data la care
aplică plata defalcată a TVA şi achitate după această dată, care nu au fost încasate în contul de TVA.
(4) În cazul în care creanţele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt cesionate altor
persoane, de furnizorul/prestatorul care aplică plata defalcată a TVA, cesionarul are obligaţia să
plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care
face obiectul cesiunii. În situaţia în care suma încasată de la cesionar este inferioară taxei pe
valoarea adăugată din factura care face obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume,
furnizorul/prestatorul virează diferenţa în contul de TVA propriu. Nu intră sub incidenţa acestor
prevederi operaţiunile de la art. 3 alin. (5) lit. e).
(5) În cazul sumelor puse într-un cont de garanţii la dispoziţia furnizorului/prestatorului care aplică
plata defalcată a TVA, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces
decât după îndeplinirea anumitor condiţii, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi
furnizorul/prestatorul are obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile
lucrătoare de la eliberarea sumelor, TVA aferentă.
(6) Dispoziţiile alin. (1) – (3) nu se aplică persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2)
care au înfiinţate popriri asupra conturilor.”
16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 16
Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum şi
în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau
servicii.”
17. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 17
După încetarea existenţei persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), sumele existente
în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit la bugetul de
stat.”
18. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 18
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii ca, potrivit
legii, să fie considerate infracţiuni:
a) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt
cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2), dacă nu se
corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de
7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data
plăţii eronate;
b) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt
cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2), dacă nu se
corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de
30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;
c) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se
corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de 7 zile lucrătoare de
la data efectuării plăţii eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data plăţii eronate;
d) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se
corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de 30 de zile
lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;
e) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de
TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art.
2 alin. (6) şi la art. 13;
f) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de
TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art.
15 alin. (1) – (3) şi art. 22 alin. (5), dacă corecţia se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de
la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;
g) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de
TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art.
15 alin. (1) – (3) şi art. 22 alin. (5), dacă nu se efectuează corecţia în termen de 30 de zile lucrătoare
de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;
h) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de
TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art.
15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 7 zile
lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la
data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;
i) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA
potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15
alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 30 de zile
lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie;
j) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1),
dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de 7 zile lucrătoare de la data debitării
eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;
k) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1),
dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de 30 zile lucrătoare de la data debitării
eronate.”
19. La articolul 19 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„ART. 19
(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, următoarele contravenţii se sancţionează după cum
urmează:
a) contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a) şi b), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită
eronat începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării acesteia prin plata în contul
de TVA al furnizorului/prestatorului sau prin prezentarea dovezii efectuate de către furnizor a
transferului sumei în contul de TVA în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b);”.
20. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se abrogă.
21. La articolul 19 alineatul (1), literele c) – j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat,
începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile
lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;
d) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. d), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA
plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu;
e) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care
trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în contul de TVA, dar nu mai
mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;
f) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. g), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA
nevirată/nedepusă în contul de TVA;
g) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care
trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile
lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;
h) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. i), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA
nevirată/nedepusă în contul de TVA;
i) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma debitată eronat,
începând cu ziua debitării eronate până la data corectării prin reîntregirea sumei debitate eronat,
dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;
j) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. k), cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA
debitată eronat.”
22. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 20
În cazul furnizorilor/prestatorilor care aplică plata defalcată a TVA şi care nu au comunicat contul
de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) au obligaţia să plătească suma
reprezentând TVA aferentă achiziţiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la
Trezoreria Statului.”
23. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ART. 22
(1) Prevederile art. 1 – 11 şi ale art. 13 – 15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru
facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal şi avansuri încasate începând cu 1
ianuarie 2018.
(2) În perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, prevederile art. 1 – 11 şi ale art. 13 – 15 se
aplică opţional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) care optează pentru plata
defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent şi
aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor
care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul
fiscal şi avansurile încasate, începând cu această dată.”
24. La articolul 22, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
25. La articolul 22, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia să
vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea
contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de
către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru aplicarea mecanismului
privind plata defalcată a TVA.”
26. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 23
Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din
Codul fiscal, care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie
2017, beneficiază de următoarele facilităţi:
a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului
IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi
plăti impozit pe profit, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal
2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală
de impozit pe profit;
b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA,
restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.”
27. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017,
inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30
septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută
de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;”.
28. La articolul 24, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de
soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central respinge total sau parţial
rambursarea beneficiază de anularea penalităţilor de întârziere potrivit prezentului articol, dacă
achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele
individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei
prin care se respinge rambursarea.”
29. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25, cu următorul cuprins:
„ART. 25
Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA
după 1 ianuarie 2018 beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile
microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. De aceeaşi facilitate beneficiază,
începând cu 1 ianuarie 2018, şi persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului plăţilor
defalcate a TVA în anul 2017.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 27 decembrie 2017.
Nr. 275.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *